Egzamin zawodowy

Nauka zawodu kończy się egzaminem, o którego formie decyduje pracodawca.

Od 1 stycznia 2022 roku, aby ukończyć szkołę branżową I stopnia oprócz uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych konieczne będzie przystąpienie do egzaminu zawodowego. (art. 44q ustawy o systemie oświaty Dz. U. Z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń będzie musiał powtarzać naukę w klasie trzeciej. 

O formie egzaminu decyduje pracodawca. W przypadku pracownika młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika będzie to egzamin czeladniczy przed właściwą Izbą Rzemieślniczą, a w przypadku zatrudnienia u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem będzie to egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed właściwą komisją egzaminacyjną (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie).

Pracodawca zatrudniający młodocianych pokrywa koszty przeprowadzenia egzaminów zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie. Egzamin przeprowadzany przez OKE składa się z egzaminu teoretycznego w formie pisemnej oraz egzaminu praktycznego. Egzamin pisemny odbywa najczęściej w szkole macierzystej, a egzamin praktyczny w ośrodku egzaminacyjnym właściwym dla danego zawodu. Egzaminy odbywają się w pierwszej połowie czerwca, szczegółowy harmonogram na dany rok szkolny ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna, a o dokładnym terminie egzaminu teoretycznego i praktycznego uczniowie zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej przez szkołę. Na podstawie wniosku złożonego przez ucznia do Dyrektora Szkoły, uczeń zostaje zgłoszony do egzaminu.

Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika składa się z egzaminu teoretycznego w formie pisemnej i ustnej oraz egzaminu praktycznego. Egzamin teoretyczny odbywa się w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu na ul. Żółkiewskiego 18 (dla uczniów, których pracodawca jest zrzeszony w Izbie w Nowym Sączu) lub w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie na ul. Kochanowskiego 32 (dla uczniów, których pracodawca jest zrzeszony w Izbie w Tarnowie). Egzamin praktyczny odbywa się w ośrodku egzaminacyjnym właściwym dla danego zawodu. Terminy egzaminu zostają wyznaczone przed zakończeniem roku szkolnego. O terminach uczniowie zostaną poinformowani listem poleconym, który przyjdzie na adres podany na wniosku. Wniosek do egzaminu wypełnia uczeń, w celu prawidłowego wypełnienia wniosku należy skontaktować się z pracodawcą.

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń do wyświetlenia