Egzamin zawodowy

Nauka zawodu kończy się egzaminem, o którego formie decyduje pracodawca.

Pracodawca nie będący rzemieślnikiem kieruje ucznia na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed właściwą komisją egzaminacyjną (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie).

Pracodawca będący rzemieślnikiem kieruje ucznia na egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu).

Pracodawca zatrudniający młodocianych pokrywa koszty przeprowadzenia egzaminów zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie.

Egzamin przeprowadzany przez OKE składa się z egzaminu teoretycznego w formie pisemnej oraz egzaminu praktycznego. Egzamin pisemny odbywa się najczęściej w szkole macierzystej, lub w przypadku małej liczby zdających w zaprzyjaźnionej placówce jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego. Egzamin praktyczny odbywa się w ośrodku egzaminacyjnym właściwym dla danego zawodu na terenie Sądecczyzny w czerwcu lub lipcu (dokładne terminy na dany rok szkolny podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna). Dyrektor Szkoły zgłasza ucznia do egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną na podstawie wniosku złożonego przez ucznia do Dyrektora Szkoły w wyznaczonym wcześniej terminie.

Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika składa się z egzaminu teoretycznego w formie pisemnej i ustnej oraz egzaminu praktycznego. Egzamin teoretyczny odbywa się w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu na ul. Żółkiewskiego 18, a egzamin praktyczny odbywa się w ośrodku egzaminacyjnym właściwym dla danego zawodu na terenie Sądecczyzny. Terminy egzaminu zostają wyznaczone po ukończeniu praktycznej nauki zawodu na podstawie wniosku złożonego przez pracodawcę.

W przypadku uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w firmie „Wiśniowski” egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się na terenie firmy dla wybranych zawodów (najczęściej ślusarz i operator obrabiarek skrawających, dla innych zawodów w zależności od liczby uczniów).

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń do wyświetlenia